Beste bezoeker, per 2018 is BC Flower Shuttle Aalsmeer samengegaan met BC Space Shuttle Uithoorn. Voor meer informatie ga naar BCSpaceShuttle.nl

Flower Shuttle 1975

Uit de "Nieuwe Meerbode" van november 1975 : 

"Na twee jaar gezellig spelen werd op donderdag 30 oktober 1975 in het Anker de eerste ledenvergadering van TVA, afd. Badminton gehouden. De opkomst, bijna 50 %, kan als een unicum voor een sportvereniging genoemd worden, maar hiervoor was dan ook een grondige reden.

Op de agenda stond n.l. als punt 5 het voorstel van het voorlopig Bestuur om per 31 december a.s. uit TVA te treden en als zelfstandige vereniging verder te gaan, met als voornaamste argument: onverenigbare opvattingen over het financiele beleid van TVA tussen het Hoofdbestuur van TVA en het Bestuur van de afd. Badminton.  De standpunten van beide partijen werden uitvoerig uiteengezet door de voorzitter van TVA, de heer J. v. d. Ploeg en de sekretaresse afd. Badminton, mevr. C. Verwey. De uitslag van de stemming was duidelijk. De afd. Badminton zal per 1 januari 1976 zelfstandig verder gaan. Na een korte pauze werd de vergadering heropend om de nodige besluiten voor de oprichting van de nieuwe vereniging te nemen. Als bestuur werd gekozen: Voorzitter: J. Zeldenthuis, Sekretaris: W. N. v. d. Merbel, Penningmeester: mevr. C. Verwey, Leden: C. Tromp, W. Aldershof, mevr. M. Gaykema, mevr. M. Bom. Over de naam van de nieuwe vereniging kon staande de vergadering geen besluit worden genomen en besloten werd deze in een later stadium te kiezen. Om ca. 22.30 uur kon de nieuwe voorzitter deze geanimeerde vergadering met een zucht van verlichting sluiten. 

Alle leden van de Badmintonvereniging hebben inmiddels de gelegenheid gekregen een naam in te dienen. Een speciaal hiervoor ingestelde kommissie heeft na uitvoerig beraad gekozen voor: BC "Flower Shuttle". Deze naam werd ingezonden door: Han Smit en Gea Pauw."